Skip to main content

實試9款交友Apps
收費、服務、私隱度大比拼

網絡世界能夠拉近人與人之間的距離,有助拓展社交圈子。近年,交友應用程式廣受不同年齡人士歡迎。有見網上交友平台眾多,本會進行了一項市場調查,檢視不同商戶在處理用戶的個人資料、交友和配對方式、訂閱計劃收費等詳情,供消費者參考。

訂閱計劃及虛擬道具

計劃數量和功能                                                                                                            

如前文所述,是次調查的應用程式一般不會就基本的交友功能收費。如希望使用程式的額外功能,用戶可考慮訂閱收費計劃。除了「Goodnight」(#3)和「Paktor」(#7)只有單一訂閱計劃外,其餘7個交友應用程式都設2至4個服務計劃。縱觀各個交友程式,只有「SweetRing」(#8)會視乎用戶的性別而提供不同的訂閱服務:男性用戶有3個訂閱服務可供選擇,而女性用戶則只有1個服務計劃。