Skip to main content

Donald & 阿占 X 消委会 教你买抽湿机小贴士

  • 2016.02.15

恭喜!恭喜!恭祝你新一年继续口水多过浪花!
多谢!多谢!水为财当然好,不过如果屋企成日湿漉漉,就不是太好,有无辨法?
当然有,抽下佢啦!
抽下佢?!
我系话记得睇今期消委会嘅选择月刊,佢地测试了14款抽湿机,睇下边部机最抽得。
我知,测试睇下不同牌子及型号的抽湿机在三个不同温度同湿度的环境下,每日的抽湿量。
咁我考下你,点解有唔同环境的测试标准?
咁又真系唔知噃。
俾个贴士你,好似压缩式抽湿机,在厂商惯用环境下量得的抽湿量,
较在标准环境下量得的抽湿量高好多,最多的1款高大约90%。
明解!在实际环境下,抽湿机开一段时间后,室内湿度会下降,不会长时间保持在偏高的相对湿度。
醒喎,所以厂商惯用的高温高湿环境,未能反映实际使用情况。

讲咗咁耐,抽湿机的测试抽湿表现又点先?
消委会测试发现,压缩式样本容易受温度及湿度影响。热石式样本则相对较稳定,在三个不同的测试环境下度到嘅抽湿量同能源效率均大致差唔多。
压缩式抽湿机嘅表现又点先?
压缩式抽湿机通常较热石式抽湿机悭电,其中1款明明计算出嘅能源效益级别系(2级),但佢标签上标示级别竟然系(1级)! 

阿奴,新正头不如送多几个抽湿机小贴士俾大家。
好,开抽湿机要留足够空间散热,特别是出风口、吸风口及湿度感应器,千万不可被阻挡。
盛水器应定期清洗,清洗前10分钟应先关掉抽湿机,防止残留水滴整湿机件。
仲有呀,有些抽湿机有自动湿度控制功能,可因应湿度升降自动停机及重新开机,既悭电,又可保持理想湿度。

仲想知多D买抽湿机的小贴士?记得睇消委会出嘅第472期选择月刊啦!

资料来源:《选择》月刊472期 2016年2月15日