Skip to main content

消费者委员会辖下设立不同小组,专责处理涉及产品测试、资讯科技、营商手法,以及法律保障等各领域的消费者课题。小组成员来自社会不同界别的专业人士及持份者,为本会提供公平、公正的专业意见。

陈锦荣先生,荣誉勋章,太平绅士

 

邝祖盛律师,荣誉勋章

 • 陈建年先生
 • 陈宝玲医生
 • 周浩鼎议员
 • 霍伟栋博士
 • 冯洁鸣女士
 • 何闻达先生
 • 关静仪女士
 •  
 • 林凯章先生,太平绅士
 • 林建康律师,荣誉勋章,太平绅士
 • 刘子芸女士
 • 李泳兰女士
 • 连少冬女士
 • 雷绍麟先生
 • 雷永昌医生
 •  
 • 麦嘉晋先生
 • 彭楚夫先生
 • 萧景威先生
 • 谭凤仪教授,铜紫荆星章,太平绅士
 • 温丽司女士
 • 余承章资深大律师
 •  
 • 陈继宇博士,荣誉勋章,太平绅士
 • 湛家扬博士
 • 张国威副校长
 • 张颕娴女士
 • 车品觉教授,太平绅士
 • 费中明律师,太平绅士
 • 方奕展先生
 • 郭晓晖先生
 •  
 •  
 • 林绮薇女士
 • 刘振鸿先生,荣誉勋章
 • 刘恩沛大律师
 • 刘业德先生
 • 吴丽萍博士
 • 潘释正教授
 • 施永青先生,太平绅士
 • 萧淑瑜大律师
 • 谭巧莲博士
 • 邓国伟先生
 • 黄家伟博士
 • 黄健威先生
 • 黄蔚澄博士
 • 黄宏辉先生
 • 王永恺大律师
 • 姚伟梅教授
 •  

 • 陈锦荣先生,荣誉勋章,太平绅士
 • 邝祖盛律师,荣誉勋章
 • 何闻达先生
 • 林建康律师,荣誉勋章,太平绅士
 • 雷永昌医生
 • 彭楚夫先生
 • 谭凤仪教授,铜紫荆星章,太平绅士
 •  
 • 邝祖盛律师,荣誉勋章
 • 陈锦荣先生,荣誉勋章,太平绅士
 • 冯洁鸣女士
 • 何闻达先生
 • 连少冬女士
 • 张颕娴女士
 •  
 •  
 •  

 • 余承章资深大律师
 • 林建康律师,荣誉勋章,太平绅士
 • 周浩鼎议员
 • 关静仪女士
 • 邝祖盛律师,荣誉勋章
 • 林凯章先生,太平绅士
 • 雷绍麟先生
 •  

 •  
 • 费中明律师,太平绅士
 • 刘恩沛大律师
 • 施永青先生,太平绅士
 • 萧淑瑜大律师
 • 邓国伟先生
 • 王永恺大律师
 •  

 • 萧景威先生
 • 李泳兰女士
 • 陈建年先生
 • 陈宝玲医生
 • 冯洁鸣女士
 • 林凯章先生,太平绅士
 • 刘子芸女士
 • 雷绍麟先生
 • 麦嘉晋先生
 • 彭楚夫先生
 • 温丽司女士
 •  
 • 陈继宇博士,荣誉勋章,太平绅士
 •  
 • 谭凤仪教授,铜紫荆星章,太平绅士
 • 雷永昌医生
 • 陈宝玲医生
 • 霍伟栋博士
 • 刘子芸女士
 • 李泳兰女士
 • 连少冬女士
 • 麦嘉晋先生
 • 萧景威先生
 • 温丽司女士
 •  
 • 邝祖盛律师,荣誉勋章
 • 彭楚夫先生
 • 陈建年先生
 • 周浩鼎议员
 • 冯洁鸣女士
 • 关静仪女士
 • 林凯章先生,太平绅士
 • 雷绍麟先生
 • 余承章资深大律师
 •  
 • 郭晓晖先生
 • 吴丽萍博士
 • 萧景威先生
 • 麦嘉晋先生
 • 陈宝玲医生
 • 霍伟栋博士
 • 冯洁鸣女士
 • 刘子芸女士
 • 连少冬女士
 •  
 • 陈继宇博士,荣誉勋章,太平绅士
 • 湛家扬博士
 • 车品觉教授,太平绅士
 • 潘释正教授
 •  
 • 谭凤仪教授,铜紫荆星章,太平绅士
 • 陈建年先生
 • 何闻达先生
 • 关静仪女士
 • 刘子芸女士
 • 李泳兰女士
 • 萧景威先生
 • 温丽司女士
 • 余承章资深大律师
 • 吴丽萍博士
 •  

 • 彭楚夫先生

 

 • 张国威副校长
 • 方奕展先生
 • 林绮薇女士
 • 刘振鸿先生,荣誉勋章
 • 刘业德先生
 • 谭巧莲博士
 • 黄家伟博士
 • 黄健威先生
 • 黄蔚澄博士
 • 黄宏辉先生
 • 姚伟梅教授