Skip to main content

【乐在耆中】 有营豆腐篇 EP3-豆腐=高钙+肾石?

  • 2020.01.14

【乐在耆中】 有营豆腐篇 EP3-豆腐=高钙+肾石?

#豆腐冷知识 小编成日听人讲食得豆腐多会有肾结石? 答案就梗系.....唔系啦!虽然豆腐含有石膏,但此石膏不同彼石膏,豆腐入面嘅系食用熟石膏,唔系工业用、或医药用石膏!老友记留意今集就会知点解食豆腐系唔会食到有肾结石㗎!

想知更多豆腐营养相关资料,记得留意【乐在耆中】有营豆腐篇啦:http://bit.ly/2qF5M1t