Skip to main content

賀年食品暗藏三高陷阱

  • 2021.02.08
賀年食品暗藏三高陷阱

新春喜慶當然少不免好意頭嘅賀年糕點小食,但一唔留神食得太多,三高問題隨時「步步高升」!立即睇吓邊款暗藏高危陷阱,以免食得忘形影響健康