Skip to main content

【幼兒飲食進化史 嬰兒奶粉、BB米糊點揀好?】

  • 2024.03.07
幼兒飲食進化史 嬰兒奶粉、BB米糊點揀好?

寶寶眨眼就長大,由喝奶到吃 「糊仔」,再有能力咬小食,都只是1年內的事!

要配合寶寶不同階段急速成長的需要,兼顧寶寶幼嫩的腸胃,食品營養及安全至為重要~
消委會曾經測試嬰兒奶粉、嬰幼兒穀類食品(俗稱「糊仔」)和嬰幼兒小食,當中有甚麼選購貼士和注意事項?請睇信息圖!

《幼兒飲食進化史 嬰兒奶粉、BB米糊點揀好?》