Skip to main content

【樂在耆中】 長者手杖EP2- 留意手杖防滑功能

  • 2019.12.22

【樂在耆中】 長者手杖EP2- 留意手杖防滑功能
上次提到好多老友記用嘅手杖或者手杖傘都未必符合標準,今次就同大家講解下嘅手杖防滑功能啦!

各位老友記得收看消委會製作,最新長者資訊短片《樂在耆中》,今期一連三集同大家瞭解一下長者手杖詳情。

想知更多長者手杖相關資料,記得留意【樂在耆中】啦:http://bit.ly/2qF5M1t